Организационно-методические основы педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе

Пресс-релиз
ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики» сообщает о планировании мероприятий, проводимых с 21 по 30 октября   2019 года. 
С 21 по 30 октября  2019 года в ГУ «Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики» пройдут курсы повышения квалификации для завучей, учителей начальных классов общеобразовательных школ по теме «Организационно-методические основы педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе».
Цель курсов: подготовить завучей, учителей начальных классов к реализации инклюзивной образовательной практики.    
Задачи:
• познакомить слушателей с современным толкованием  понятия «инклюзивное образование» и основными этапами его эволюционного развития  в мировом образовательном пространстве;  с  международной и отечественной законодательной  базой в области инклюзивного образования, с актуальным нормативным  обеспечением инклюзивного образования в РК; 
• сформировать представления об особых образовательных потребностях  (ООП) детей с ограниченными возможностями  и специальных условиях их удовлетворения; познакомить  с функционалом завуча и учителя общеобразовательной школы при реализации принципа инклюзивности общего образования; с  алгоритмом командного подхода к оценке и квалификации ООП  школьников с ограниченными возможностями, включенных в общее образование; вооружить инструментарием для проведения оценки особых образовательных потребностей; 
• познакомить с технологией адаптации учебных программ ГОСО и составлением индивидуальных учебных программ, не ориентированных на ГОСО в сотрудничестве с педагогом-дефектологом.
В ходе обучения завучи и педагоги изучат  способы командного подхода к оценке особых образовательных потребностей, методы и технологии индивидуализации образовательного процесса обучающихся с ООП.
Место проведения: ГУ «ННПЦ КП» г. Алматы.
Координатором мероприятия является Программа 222 «Повышение квалификации психолого-педагогических кадров специального образования». 

Пресс-релиз
«Түзеу  педагогикасының  ұлттық-ғылыми  практикалық  орталығы» ММ  2019 жылдың 21-30 қазан аралығында өтетін іс-шаралар туралы хабарлайды. 
2019 жылдың  21-30 қазан аралығында Түзеу  педагогикасының  ұлттық-ғылыми практикалық орталығында жалпы білім беру мектептерінің  оқу ісінің меңгерушілері мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Жалпы білім беруде мүмкіндіктері шектеулі оқушыларға педагогикалық қолдау көрсетудің ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері» атты біліктілікті арттыру курсы өтеді. 
Курстың мақсаты: білім беру ұйымдарының жетекшілері мен педагогтарын инклюзивті білім берудің тәжірибесіне дайындау 
Міндеттері: 
• тыңдаушыларды әлемдік білім беру кеңістігінің эволюциялық дамуының негізгі этаптары мен «инклюзивті білім беру» түсінігінің заманауи талқыларымен таныстыру; инклюзивті білім беру аумағындағы халықаралық және отандық заңнамалық базасымен, ҚР инклюзивті білім беруді нормативтік тұрғыдан қамтамасыздандырумен таныстыру;
• мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алуда ерекше қажеттіліктері және оларды қанағаттандырудың арнайы шарттар туралы түсініктер қалыптастыру; инклюзивті білім беруде мектептің басшылардың,  мұғалімдердің қызметтік міндеттерімен, жалпы білім беруге қосылған мүмкіндіктері шектеулі мектеп оқушылардың білім алуда ерекше қажеттіліктерін командалық тәсілмен  бағалаудың  және  топтастырудың алгоритімімен таңыстыру; ерекше білім алу қажеттіліктерін бағалауға қажет құралдар жиынтығымен қамтамасыздандыру;
• ЖМББС-на  бағытталатын типтік оқу бағдарламаларын бейімдеу және ЖМББС-на  бағытталмайтын жеке оқу бағдарламаларын құрастыру технологияларымен  таныстыру;
Оқыту барысында педагогтар білім алуда ерекше қажеттіліктерін командалық тәсілмен бағалаудың амалдарын, білім алуда ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды оқыту үдерісін жекелендірудің әдістері мен технологияларын  зерделеп, талқылайды. 
Өту орны:  ММ «ТП ҰҒПО» Алматы қаласы.
Іс-шараның координаторы: Бағдарлама-222 «Арнайы білім беру жүйесінің психологиялық-педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру». 

Опросы

Сайттың жаңа дизайнын бағалаңыз

Өте ұнады
Жаман емес
Қанағаттанарлық, дегенмен ...
Бұдан жақсысын да көргенмін
Мүлдем ұнамады
Результаты

Наш адрес

050008, Республика Казахстан,
г. Алматы,
ул. Байзакова 273 "А"

тел. (7 727) 394-43-18
тел./ факс: (7 727) 394-45-17
e-mail: nnpckp@mail.ru
           nnpckp@mail.kz